Měníme osnovy

Zpět

Dobré vztahy ve škole pomáhají k lepším studijním výsledkům

29. 1. 2024 | Michaela Čejková

Pocit sounáležitosti se školou, zažití úspěchu, dobré vztahy s učiteli a spolužáky jsou podle neurovědců klíčové, aby se děti dokázaly dobře učit a rozvíjely si dovednosti potřebné pro spokojený život. Z nedávné studie Pisa 2022 ale vyplývá, že v českých školách hodnotí žáci tyto oblasti ve srovnání s jinými zapojenými zeměmi výrazně hůře. Co s tím můžeme dělat, nastínila Lenka Felcmanová, přední odbornice na vzdělávání z organizace SOFA.

Dobré vztahy ve škole pomáhají k lepším studijním výsledkům

Studie zjistila, že pouze 40 % žáků v České republice cítí vysokou sounáležitost se svou školou. Tento podíl je jeden z nejnižších ze všech zapojených zemí. Jak to můžeme změnit?

Základem je podle mého názoru to, aby se děti ve škole cítily dobře, aby se do ní v převažující míře těšily. Tento pozitivní pocit, který ve významné míře souvisí s kvalitou vztahů, označujeme slovem wellbeing. Školy by měly mít wellbeing žáků ale i pracovníků za jeden z klíčových prvků svých vizí. Když žáci mají se svými učiteli a vrstevníky dobré vztahy, pozitivně se to odráží i na jejich vzdělávacích výsledcích a na jejich celkové životní spokojenosti. 

Poznáme jako rodiče školu, kde je wellbeing součástí vize nebo aspoň důležitým tématem?

Důležitá je otevřená diskuze, do které je vtažená celá komunita školy. Škola vytváří prostředí, kde je důležitý vzájemný respekt. Učitelé jsou podporováni v profesním rozvoji zaměřeném na wellbeing (vlastní i žáků) a vytváření pozitivního klima ve škole. Venkovní a vnitřní prostory školy jsou příjemné a bezpečné. Podporují komunikaci mezi žáky, pohybové aktivity a relaxaci. Do jejich zlepšování jsou zapojeni učitelé, žáci i jejich rodiče.

Jak ovlivňuje vztah žáka k učiteli jeho vzdělávání?

Z šetření PISA vyplývá, že kvalitní vztahy s učiteli jsou spojené s celkovou větší spokojeností žáků se životem.  V České republice žáci, kteří hodnotí vztahy s učiteli jako dobré, mají vyšší ambice ve vztahu k budoucímu povolání a naopak nižší míru obav z daného předmětu. Jinými slovy, žáci si díky dobrým vztahům s učiteli více věří ve vztahu k učení i budoucímu profesnímu uplatnění. 

Co je podle vás ve vztahu učitel - žák nejdůležitější?

Je to podpora a důvěra v úspěch každého jednotlivého žáka. To potvrzuje také zmíněná studie. Tam, kde žáci cítí větší podporu od učitele, dosahují prokazatelně lepších studijních výsledků. Ze studie také vyplývá, že v oblasti podpory a vztahů s učiteli máme ještě velký prostor pro zlepšení. 

Čím to podle vás je?

Řada učitelů je totiž stále přesvědčena, že jejich odpovědností je pouze vzdělávací složka výchovně-vzdělávacího procesu. Samozřejmě máme už nyní řadu škol a učitelů, pro které je toto téma zásadní, s mnohými z nich najdete inspirativní rozhovory i na blogu Měníme osnovy. Je ale třeba se tomuto tématu začít intenzivněji věnovat plošně.

Jaký postup jako přední odbornice na vzdělávání v Česku doporučujete?

Jsem součástí pracovní skupiny Wellbeing iniciativy Partnerství pro vzdělávání 2030+. Na základě inspirace ze zahraničí i tuzemska jsme definovali ukazatele dobré praxe škol v podpoře wellbeingu a příklady opatření, které školy mohou realizovat. Jsou dostupné na webových stránkách www.partnerstvi2030.cz. Opatření jsou rozčleněna do tří oblastí podpory – Kultura a prostředí, Učení, Partnerství a spolupráce. V únoru roku 2024 bude k dispozici podpůrný online nástroj, který školám pomůže s hodnocením aktuálního stavu v podpoře wellbeingu a plánováním vhodných opatření. 

Více o studia Pisa naleznete zde. 

Zajímáte se o vzdělávání svých dětí a chcete být jeho součástí? A znáte takzvané tripartity - setkání, na kterých je dítě, učitel a rodič? Přečtěte si o nich v dalším článku.

 

Zpět